PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai18:47:22 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai18:47:15 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai18:47:11 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
4Khách vãng lai18:47:06 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
5Khách vãng lai17:17:12 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
6Khách vãng lai17:06:20 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
7Khách vãng lai16:08:32 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/main_hoc_sinh.aspx
8Khách vãng lai15:54:23 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai15:34:56 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00464
10Khách vãng lai15:26:28 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00466
11Khách vãng lai15:04:42 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
12Khách vãng lai14:55:35 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai14:50:37 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00468
14Khách vãng lai14:16:31 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20122
15Khách vãng lai14:00:10 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
16Khách vãng lai13:35:14 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_1.aspx
17Khách vãng lai12:55:06 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/Xem_dang_ki_phong_vat_li.aspx
18Khách vãng lai12:39:18 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00465
19Khách vãng lai11:55:30 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
20Khách vãng lai11:01:52 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00463
21Khách vãng lai09:52:42 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
22Khách vãng lai09:34:17 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
23Khách vãng lai09:13:08 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
24Khách vãng lai08:14:57 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
25Khách vãng lai08:07:40 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-9-01-3
26Khách vãng lai06:31:06 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00463
27Khách vãng lai06:06:46 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6353
28Khách vãng lai04:46:48 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
29Khách vãng lai04:45:57 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
30Khách vãng lai04:38:16 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20120
31Khách vãng lai04:36:22 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_gioi_thieu_sach_1.aspx
32Khách vãng lai03:54:58 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6356
33Khách vãng lai02:55:33 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_3.aspx
34Khách vãng lai02:28:51 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00470
35Khách vãng lai01:13:13 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
36Khách vãng lai01:09:11 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
37Khách vãng lai00:25:32 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi_c1/so_muon_do_dung.aspx
20 11 2018