PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH MIỆN
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai11:03:02 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai11:02:57 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
3Khách vãng lai11:02:50 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/default.aspx
4Khách vãng lai11:02:45 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
5Khách vãng lai10:29:02 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
6Khách vãng lai10:25:04 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
7Khách vãng lai10:19:53 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_1_c1.aspx
8Đặng Hoài Bão09:58:06 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_nang_luc_pham_chat_k_1.aspx
9Đặng Hoài Bão09:57:20 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
10Khách vãng lai09:56:59 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Đặng Anh Vân09:17:16 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
12Đặng Anh Vân09:15:49 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
13Đặng Anh Vân09:13:30 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
14Khách vãng lai09:10:57 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
15Đặng Anh Vân09:07:49 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
16Đặng Anh Vân09:07:24 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
17Đặng Anh Vân09:07:17 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
18Khách vãng lai09:07:04 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19Khách vãng lai09:06:57 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
20Phạm Thị Duyên09:06:18 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
21Khách vãng lai09:06:06 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
22Phạm Thị Duyên09:06:00 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
23Phạm Thị Duyên09:05:48 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
24Phạm Thị Duyên09:05:25 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
25Phạm Thị Duyên09:05:08 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
26Phạm Thị Duyên09:04:48 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
27Phạm Thị Duyên09:04:36 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
28Phạm Thị Duyên09:04:24 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
29Phạm Thị Duyên09:04:07 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
30Phạm Thị Duyên09:03:41 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
31Phạm Thị Duyên09:03:09 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/nhap_dinh_ki.aspx
32Phạm Thị Duyên09:02:48 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
33Phạm Thị Duyên08:47:22 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
34Khách vãng lai08:47:13 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
35Khách vãng lai08:35:09 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=20125
36Khách vãng lai08:32:49 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
37Phạm Thị Huệ08:03:32 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
38Khách vãng lai08:03:25 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai08:03:25 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
40Khách vãng lai08:03:19 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
41Phạm Thị Huệ07:57:12 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/thong_ke/ki_1/thong_ke_bo_mon_dot_2.aspx
42Phạm Thị Huệ07:56:57 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
43Phạm Thị Huệ07:56:51 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
44Đặng Anh Vân07:46:08 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon.aspx
45Đặng Anh Vân07:45:41 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
46Khách vãng lai07:45:24 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
47Khách vãng lai07:45:09 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
48Phạm Thị Huệ07:32:54 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
49Khách vãng lai07:31:54 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
50Khách vãng lai07:31:37 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
51Khách vãng lai05:54:42 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
52Khách vãng lai05:54:38 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
53Khách vãng lai03:31:38 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra_full.aspx
54Khách vãng lai03:08:28 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
55Khách vãng lai00:36:19 http://tm-thngoquyen.haiduong.edu.vn/Default.aspx
16 1 2019